ENGLISH

NEDERLANDS

Privacy Statement

Processing of personal data

Yeungyukkan.com (hereafter also “we” or “us”) processes personal data of its customers, potential customers and other contacts, for example to be able to respond to questions. This privacy statement explains how and why your personal data is processed.

Although yeungyukkan.com does not employ a data protection expert, you can send any questions and/or comments to the following email address: info@yeungyukkan.com

The following is understood by personal data: any data about an identified or identifiable natural person. This means information regarding someone directly or through which they can be identified. Yeungyukkan.com respects your privacy and ensures that personal data is always treated confidentially and in accordance with the law.

Below is an overview of the personal data that yeungyukkan.com may process, depending on the services you use:

 • First and last name;
 • Address;
 • Telephone number;
 • E-mail address;
 • Company Name;
 • Company address details;
 • VAT number;
 • Other personal data that you actively provide, for example by registering on our website, in correspondence and by telephone.

What are your personal data used for?

In order to provide good service, yeungyukkan.com sometimes needs data for the following purposes:

 • to carry out agreement(s) and/or registration(s);
 • to be able to contact and respond to questions;
 • to be able to send newsletters by e-mail;
 • to improve the website and services;
 • to be able to comply with legal obligations;

Legal basis for the processing

The legal bases for processing personal data at yeungyukkan.com are:

 • Consent: you have given yeungukkan.com permission to use your personal data;
 • Necessary for compliance with legal obligations;

You can object to these processing operations on the basis of the right of objection (more information about this can be found further on in this privacy statement).

Exchange with third parties

Yeungyukkan.com does not provide personal data to third parties and does not use personal data provided by other parties.

Automated decision making and profiling

Yeungyukkan.com does not use automated decision making and/or profiling.

Retention period

Yeungyukkan.com may not store personal data for longer than necessary for the purpose of the processing.

Securing your personal data

Yeungyukkan.com treats data confidentially and protects personal data against loss and unlawful processing by, among other things, encrypted communication.

What rights do you have?

 • Information and access: you can see what personal data we process. We are happy to inform you how and why we process this data.
 • Rectification: if you think that we have incorrect information about you, we request that you report this to us so we can correct it as soon as possible.
 • Deletion: you can request the deletion of your personal data that we have at any time. However, we may have to process the data for other purposes (such as administration).
 • Restriction: if you feel that we are processing your personal data in an unlawful or incorrect manner, you can have the processing restricted.
 • Objection: you can submit an objection for the processing of your personal data. 
 • Transfer of data: it is a right under the GDPR (General Data Protection Regulation) to transfer or have your personal data transferred. If you would like to make use of this, please contact info@yeungyukkan.com
 • Withdraw consent: if you wish to withdraw consent to the processing of your personal data (such as receiving personalized mailings and/or newsletters), you can contact us via the email address info@yeungyukkan.com
 • Submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority (AP): if you believe that we do not act in accordance with privacy legislation, we would like to hear from you. In addition, since 25 May 2018 you can also submit a complaint to the AP.

Questions

For questions regarding the use of personal data and privacy, please contact info@yeungyukkan.com

Changes

This privacy statement is subject to change. These changes will be announced on www.yeungyukkan.com.

Contact details

If you have any questions about this privacy statement, or if you want to invoke your legal rights, please contact us at info@yeungyukkan.com

NEDERLANDS

ENGLISH

Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

Yeungyukkan.com (hierna ook wel “wij” of “ons”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, potentiële klanten en andere contactpersonen om bijvoorbeeld contact op te kunnen nemen en te reageren op gestelde vragen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe en waarom uw persoonsgegevens verwerkt worden.

Hoewel yeungyukkan.com geen functionaris gegevensbescherming in dienst heeft kunt u voor vragen en/of opmerkingen terecht bij het volgende e-mailadres: info@yeungyukkan.com

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of te herleiden is naar deze persoon. Yeungyukkan.com respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet worden behandeld.

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die yeungyukkan.com mogelijk verwerkt, dit is afhankelijk van de diensten die u gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadresgegevens
 • BTW-nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding op onze website, in correspondentie en telefonisch

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Om u goed van dienst te kunnen zijn heeft yeungyukkan.com soms gegevens nodig voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een overeenkomst(en) en/of inschrijvingen(en);
 • om contact op te kunnen nemen en te reageren op gestelde vragen;
 • om nieuwsbrieven per e-mail te kunnen verzenden;
 • om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;

Rechtsgrond voor de verwerking

De wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens bij yeungyukkan.com zijn:

 • Toestemming: u heeft yeungukkan.com toestemming gegeven om uw persoonsgegevens welke u heeft opgegeven te gebruiken;
 • Noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen;

U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar.

Uitwisseling met derden

Yeungyukkan.com verstrekt geen persoonsgegevens aan derden en maakt geen gebruik van persoonsgegevens die door andere partijen zijn aangeleverd.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Yeungyukkan.com maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Bewaartermijn

Yeungyukkan.com mag persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Beveiliging van persoonsgegevens

Yeungyukkan.com verwerkt data vertrouwelijk en beveiligt persoonsgegevens tegen verlies en onrechtmatige verwerking door onder andere versleutelde communicatie. 

Welke rechten heeft u?

 • Informatie en inzage: u kunt inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij informeren u graag hoe en waarom wij deze gegevens verwerken.
 • Rectificatie: mocht u het idee hebben dat wij onjuiste gegevens van u tot onze beschikking hebben, dan verzoeken wij u dit aan ons te melden zodat we dit zo spoedig mogelijk kunnen aanpassen.
 • Vergetelheid: u kunt uw persoonsgegevens waarover wij beschikken op elk gewenst moment verwijderen. Echter, het kan zijn dat wij voor andere doeleinden (zoals administratie) de gegevens moeten verwerken.
 • Beperking: als u het idee heeft dat wij uw persoonsgegevens op een onrechtmatige of onjuiste manier verwerken, dan kunt u de verwerking laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): u kunt bezwaar indienden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Overdraagbaarheid: dit is een recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u ons hierover contacteren op info@yeungyukkan.com
 • Toestemming intrekken: mocht u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens willen intrekken (zoals het ontvangen van gepersonaliseerde mailings en/of nieuwsbrieven), dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres info@yeungyukkan.com
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): indien u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan horen wij dit graag van u. Daarnaast kunt u sinds 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

Vragen

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens en privacy kunt u contact opnemen via info@yeungyukkan.com

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt www.yeungyukkan.com.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring, of wilt u een beroep doen op uw wettelijke rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@yeungyukkan.com