Work | 2007-2009 | Ensemble | Isolario XII

Isolario XII

40x28x20 cm | 2009